ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ
Όνομα Κλειδιά Δωμάτια Κρεβάτια Τηλ: (22720)+
FATSI KYRIAKOULA 2 6 14 22613, FAX: 22603, 6973614560
PSOMADAKIS DIMITRIOS (HOMES)   3A 8 22933, 22823, 6945319737
SARRIS GEORGIOS 2 9A 26 22754, 6946374066
TSATIRI MARIA 3 4A 16 23182, 6937237815, Fax: 22121

Φωτογραφίες