Tatsis Athanasios

Sahip Tatsis Athanasios
Yataklar 4
daireler 1
Email
Telefon 2107665481,2271072924 & 6983501869
Mobil 6983501869, 6940876413